رفتن به بالا

  • Gas-Scavenging Apparatus

    waste-gas-interface سیستم جمع آوری گازهای بیهوشی یا اسکونجر وسیله ای برای جمع آوری گازها یا بخارها و مواد بیهوشی اضافی موجود در مسیر بازدم بیمار متصل به ماشین بیهوشی  و خارج سازی آنها از محیط به بیرون می باشد. A gas-scavenging apparatus is a device intended to collect excess anesthetic, analgesic, or trace gases or vapors from a patient:|:s breathing system, ventilator, or extracorporeal pump-oxygenator, and to conduct these gases out of the area by means of an exhaust ...