رفتن به بالا

  • ٢١اصل روانشناسی فروش

    ✅ ۲۱ اصل روانشناسی فروش   .اصل ۱ : دو دلیل اصلی خرید یا عدم خرید میل به سود بردن و ترس از ضرر کردن است. .اصل ۲ : مردم احساسی تصمیم می گیرند و بعد با منطق این تصمیم را توجیه می کنند. .اصل ۳ : برای مشتری مهم نیست که کالای شما چیست و چه گونه است برای او مهم این است که کالای شما چه کاری برای او انجام می دهد. .اصل ۴ : فروش حرفه ای با تحلیل نیاز ها شروع می شود. .اصل ۵ : اشخاص به دلایل ...