رفتن به بالا

  • مراحل PCR به طور خلاصه

    pcr مراحل PCR به طور خلاصه ۱- denaturation حرارت دادن برای جداسازشدن دو رشته DNA در یک دقیقه ۲- anealing یا چسبیدن آغاز گر ( اتصال پرایمر به هدف ۹ دمای ۴۰ـ ۶۰ که در این مرحله مقدار دما بستگی به توالیهای بازی پرایمر های مکمل توالی رشته DNA دارد آغاز گر ها ، در دمایی که مانع اتصال غیر اختصاص آنها می شود . مساوی ۵۰% باشد این دما ۵۵ و اگر بیشتر باشد درجه حرارت اتصال برابر ۶۰ است . زیرا c و g ...